C C C C A+ A A- X

Център за медиация

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ РАЙОНЕН  СЪД ПЕРНИК И  ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК


Центърът за медиация е реализиран съвместно от Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник и и ще обслужва всички съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Перник. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията като метод за решаване на съдебни спорове.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК И ОКРЪЖЕН СЪД - ПЕРНИК

Какво е медиацията и кога се провежда
Медиацията е един от алтернативните способи за доброволно разрешаване на спорове в неформална и поверителна процедура, насочени към подобряване достъпа до правосъдие.
Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и във всички случаи, когато Законът позволява това.

Защо медиацията е подходяща за Вас
Имате спор, насрещната страна не разбира вашите аргументи, желаете да спестите средства, тогава имате нужда от медиатор!
Медиацията събира страните по спора с неутрална трета страна – МЕДИАТОР, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение.

Какво може да постигнете
Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.
Доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба.
Прекратяване на съдебните производства.
Центърът предоставя безвъзмездно възможност на спорещите да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Как да участвате в процедурата
- подавате заявление за участие в процедура по медиация;
- избирате медиатор от одобрения от съда списък;
- насрочвате среща;

Какво може да постигнете
- Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.
- Доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба.
- Прекратяване на съдебните производства.

Основни принципи:
- Безпристрастност
Медиаторите не проявяват пристрастие и не вземат страна по спора. Медиаторите не са съветници и не дават съвети по личните позиции. Те обикновено препоръчват търсенето на правни съвети успоредно с процеса на медиация.
- Поверителност
По принцип посочените обстоятелства и факти и предоставените документи в хода на медиацията не могат да се използват като доказателства по същия случай в съда. Медиаторът не може също така да свидетелства.
- Доброволен характер на медиацията
Страните в конфликта трябва да бъдат уведомявани за процедурата по медиация като допълнителна възможност за разрешаване на техния конфликт. Отказът да се използва медиация не оказва въздействие върху резултатите от съдебното решение.
Този принцип не влиза в противоречие със задължителните информационни срещи относно медиацията или дори със задължителната медиация, при условие че страните не са принудени да уредят своя конфликт чрез медиация.

ПРАВНА РАМКА
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз проявяват последователен и дълготраен интерес към алтернативните способи за разрешаване на спорове и особено към медиацията. Затова нормативната уредба на медиацията в България има наднационална рамка, в съответствие с която е хармонизирано вътрешното ни законодателство.

НАДНАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА
1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.
2. Резолюция на Европейски парламент от 13.09.2011 относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата – 2011/2026(INI).
3. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа:
- R (98) 1 относно семейната медиация
- R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси
- R (2001) 9 относно медиацията между административни власти и частни лица
- R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси
4. Директива 2013/11/ЕС  за алтернативно разрешаване на спорове
5. Регламент (ЕО) № 524/2013 относно он-лайн решаване на потребителски спорове

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА
1. Закон за медиацията
2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед № ЛС-04-364/17.06.2005 г. на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ.
3. Наредба № 2/15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.
4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007 г., одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012 г. на Министъра на правосъдието.


УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ
Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатори/комедиатори, адвокати и експерти. За страните по съдебните спорове услугата е безплатна. Участието на медиаторите е доброволно и безвъзмездно.

Кой може да бъде МЕДИАТОР към Център за медиация?
Ако желаете да работите към Центъра за спогодби и медиация при Районен съд - Перник и Окръжен съд – Перник, трябва да сте вписани в Единен регистър на медиаторите.

Необходими документи за кандидатстване като медиатор в Центъра за спогодби и медиация към Районен съд – Перник и Окръжен съд – Перник:
- Заявление за участие в Центъра за медиация;
- Копие от сертификат (или друг документ, удостоверяващ преминаването на обучение по медиация) и Удостоверение, за вписване в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;
- Автобиография, в която по възможност да е посочено какъв опит имате в разрешаването на конфликти;
- Актуална дигитална снимка.

СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ

1. ГЕОРГИ АСЕНОВ ЗДРАВКОВ
Номер на първоначално вписване: 20171002002
Образование: средно
Специалност: механизатор
Мобилен телефон: +359 (89) 684 54 74
Говорими езици: Английски

2. ДЕНИЦА АСЕНОВА ИВАНОВА
Номер на първоначално вписване: 20171208003
Образование: висше
Специалност: право
Мобилен телефон: +359 (89) 601 19 88
Говорими езици: Английски

3. ИЗАБЕЛ МАРСЕЛОВА АНГЕЛОВА
Номер на първоначално вписване: 20140905004
Образование: висше
Специалност: Социални, стопански и правни науки
Мобилен телефон: +359 (89) 403 77 17
Говорими езици: Английски, Френски

4. КРЕМЕНА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА
Номер на първоначално вписване: 20171002001
Образование: висше
Специалност: право
Мобилен телефон: +359 (89) 863 11 22
Говорими езици: Английски

КОНТАКТИ
гр.Перник, ул."Търговска" № 37
Съдебен координатор:
тел.: +359 (76) 647 528, +359 (87) 661 11 60
spogodbi@rspernik.com

ФОРМУЛЯРИ

  1. OD-01-03
  2. OD-02-02
  3. OD-02-03
  4. OD-04-02
  5. OD-05-03
  6. OD-06-02
  7. OD-07-03
  8. OD-08-02
  9. OD-13-02

 

 

ЕДИНЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

 

Във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ - изпълняван по ОПДУ са разработени по проекта Централизиран електронен портал за медиация и четири видеоклипа:

За граждани За медиатори За организации За медиация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация